Privacy policy

Privacy policy

Uw vertrouwen is van essentieel belang voor BIS Lighting RPR 0427.755.251 (Hierna BIS Lighting, wij of ons genoemd). Daarom doen wij er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze privacy verklaring is onder meer van toepassing op de website www.bislighting.be en alle (commerciële) relaties tussen BIS Lighting haar klanten, prospecten en business partners. Bis Lighting probeert ten allen tijde te handelen in overeenstemming met de Belgische Privacywet  van 8 december 1992 en de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.


1.    Welke gegevens verzamelt BIS Lighting?
-       Persoonlijke identificatiegegevens: voornaam, familienaam, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, (bedrijfs)emailadres, (bedrijfs)telefoonnummer.
-       Electronische identificatie (IP-adres, cookies, …) BIS Lighting verzamelt automatisch anonieme informatie rond het gebruik van de website zoals welke browser u gebruikt, welke website u bezocht vooraleer u bij ons kwam, … Dit laat ons niet toe om u te identificeren maar om de website te analyseren en te optimaliseren. 

2.    Hoe verzamelt BIS Lighting gegevens?
-       Samenwerking met BIS Lighting
-       Opvragen offerte, lichtplan of lichtadvies
-       Aanvraag informatie
-       Inschrijven nieuwsbrief, al dan niet via de website
-       (Telefonische) verificatie van uw identiteit om bv. beroep te doen op onze klantendienst.
-       Correspondentie met en uitgaande van BIS Lighting
-       Uitwisselen businesscards
-       Bezoek website De verzamelde gegevens worden aldus door u vrijwillig verstrekt. 

 3.    Gebruik van de persoonsgegevens
-       De uitvoering van de overeenkomst met BIS Lighting
-       Het leveren van goederen en diensten door BIS Lighting
-       Het verzenden van gerichte marketing, updates op grond van uw communicatievoorkeur. Er kan ten alle tijden gevraagd worden om dit stop te zetten.
-       Het opmaken van een offerte, lichtplan of gerelateerde documenten
-       Het opmaken van officiële commerciële documenten. 
-       Het verzenden van facturen en invorderingen van betalingen
-       Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website
-       Statistische doeleinden
-       Het uitvoeren van een klantentevredenheidsonderzoek,
-      enquêtes en andere marktonderzoeken  

4.    Persoonsgegevens aan derden
BIS Lighting zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de verlenen van de diensten van Lunoo en de optimalisering ervan. Wanneer deze situatie zich voordoet  is de derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de privacy wetgeving waaraan deze privacy verklaring opgesteld werd. Het kan eveneens gebeurden dat Lunoo/BIS Lighting uw persoonsgegevens openbaar maakt:
-       Aan de bevoegde autoriteiten wanneer BIS Lighting hiertoe verplicht is op de grond van de wet of in het kadere van een (toekomstige) gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.
-       Wanneer activa van Lunoo, en uw gegevens hierin bevat zijn, worden overgenomen door een derde partij. 
 
5.    Bewaartermijn
De gehanteerde termijnen zijn gerechtvaardigd door de wet, door naleving van wettelijke verplichtingen of gedurende de periode noodzakelijk voor het behalen en vervullen van de doelen, zoals beschreven onder “Gebruik van de persoonsgegevens.” 

 6.    Uw rechten
Wanneer u beroep wil doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, kan u contact opnemen via mail of post. 
-       Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Lunoo over u beschikt
-       Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens
-       Recht op schrapping van uw persoonsgegevens
-       Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
-       Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
-       Recht op bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 
Indien u geen elektronische nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wil ontvangen, kan u zich op elk moment steeds uitschrijven via de knop “uitschrijven” die zich onderaan elke nieuwsbrief bevind.  

7.    Beveiliging
BIS Lighting verbindt zich er toe om redelijke en passende technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van niet-geoorloofde toegang tot uw persoongegevens, verliies, misbruik of wijziging.  

 8.    Update Privacy verklaring
BIS Lighting kan besluiten om deze privacyverklaring te wijzigen naar een verbeterde versie. Het is in dit kader ten sterkste aangeraden om de Privacy verklaring regelmatig te raadplegen.

 9.    Andere websites
De website kan verwijzigen hebben naar websites die niet onder de bevoegheid van BIS Lighting vallen. BIS Lighting is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving door de betreffende website. 

 10. Contacteer ons bij vragen
Indien u vragen heeft rond deze privacy policy kan u contact opnemen met ons:
- Via mail: stijn.hanssens@bislighting.be.
- Via post: BIS Lighting, Jetsesteenweg 409, 1090 Jette
BIS Logo
Follow us
BIS Lighting
Wantestraat 14
BE- 8780 Oostrozebeke
+32 56 240 900